Tüzük

AGSAD Anadolu Görsel Sanatlar Derneği Tüzüğü

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Madde  1 - Derneğin  adı ANADOLU GÖRSEL SANATLAR DERNEĞİ  dir. Derneğin kısaltılmış adı “  AGSAD  ” dir. Derneğin resmi internet sitesi www.agsad.org  dur.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.


Madde  2

Derneğin merkezi Ankara’ dır.


DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KOŞULLARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

Madde  3 –

         Derneğin amacı şunlardır:  Ressam, heykeltraş ve seramik sanatçıları ve diğer disiplinlerden sanatçıları Dernek bünyesinde toplayarak, sanatçıların sanatsal verimini artırıcı, teşvik edici tedbirleri araştırmak, sanatçılar arasındaki dayanışmayı artırmak, sanatçı ve sanatseverler arasında iletişimi kuvvetlendirmek, her konuda bilgilendirmelerde bulunmak için gerekli her türlü girişimlerde ve etkinliklerde bulunmak, plastik sanatlar sevgisinin Ülkemizde yaygınlaşmasına, Türk Sanatının ve Sanatçısının yurtiçi ve yurt dışında tanıtılması için her türlü çalışmalarda bulunmak, Sanat, Kültür, Tarih ve Tabiat varlıklarını korumak ve bu alanlardaki her türlü faaliyete katkıda bulunmaktır.  Başta Ankara da olmak üzere sergiler, çalıştaylar, sanat günleri, sanat festivalleri, koloni ve bienaller düzenlemek, sanatsal etkinlikler yapmak, bunların yapılması için ilgili Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Tüzel Kişilikler ve ilgili yerler ile işbirliği yapmaktır.

 

Madde  4 –  Dernek tarafından sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri;
1 - Derneğin faaliyet alanındaki konularla ilgili; sanatçılar, sanatseverler, kolleksiyonerler, sanat atölyeleri, sanat galerileri, siyasi partiler, yurt içi ve dışı kamu kurum ve kuruluşları ile, ilköğretim, lise, üniversiteler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, odalar, özel kuruluşlar, elçilikler, meslek kuruluşları, sendikalar, kent konseyleri, tüzel kişiliklerle v.b. birlikte işbirliği yaparak araştırmalar, kültürel ve sanatsal projeler yapmak, bunları kamuoyuna duyurmak,
2 - Sanat ve sanatçıları ilgilendiren konular ile Kültür, Tarih ve Tabiat varlıklarını korumak ilgili TBMM’nin komisyonlarına gelen öneri ve kanun teklifleri ile ilgili komisyon toplantılarına katılarak sanat, sanatçıların haklarını korumak ve yeni mağdurların olmaması için ve  Kültür, Tarih ve Tabiat varlıklarını korumak  ile ilgili  öneriler sunmak, komisyon üyelerini, milletvekillerini, siyasi partileri, Sivil Toplum Kuruluşları, meslek kuruluşları, üniversiteleri, kent konseylerini v.b. bilgilendirmek birlikte çalışmalar yapmak, kültür ve sanat ile ve Kültür, Tarih ve Tabiat varlıkları ilgili komisyonlarda, kurullarda, kurumlarda girişimlerde bulunmak, ilgili komisyonlara, kurullara, konseylere üyeler önermek, vermek

3 - Derneğin çalışma alanı ile ilgili olarak gördüğü sanatsal ve kültürel eksiklikleri ilgili yerlere ve kamuoyuna bildirmek,

4 - Sanatın her dalına yönelik eğitici, tanıtıcı, kültürel yayınlar çıkarmak, süreli veya süresiz gazete, görsel ve yazılı yayınlar yapmak. dergi, broşür, dvd, cd, kısa ve uzun metrajlı film, çizgi film, video filmi, sanatsal ürünler hazırlamak, hazırlatmak, bastırmak, çoğaltmak, dağıtmak, satın almak, satmak
5 - Derneğin amaçlarına yönelik internet siteleri kurmak ve faaliyetlerini kitlelere duyurmak, e-bülten hazırlamak, internet sitelerinde anketler, yarışmalar, forumlar düzenlemek, internet sitelerinde e-ticaret yapmak ve yaptırmak,  yayınların satışını yaptırmak, alan adları satın almak, internet sitesi paketleri almak ve satmak, internet hosting almak,  web hosting hizmetleri vermek, derneğe ait internet sitelerine gelir amaçlı reklam almak,

6 - Sanat ve sanatçıların sorunlarını duyurabilmek için araştırma, analiz raporları, projeler hazırlamak, bunları internet sitesinden, yazılı ve görsel basın yoluyla ve de ilgili kurumlara yollamak sureti ile kamuoyuna duyurmak, uygulayama konulmasını sağlamak,
7 -  Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için TBMM, hükümet, üniversite bilim ve eğitim kuruluşları ve diğer resmi kuruluşlarla tüzel kişiliği olan özel kuruluşlar meslek kuruluşları, sigorta, banka, halkla ilişkiler kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, tüzel kişilikler, platformlar la v.b. gibi kısa ve uzun süreli anlaşmalar ve protokoller yapmak,
8 - Amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında; yurt dışı katılıma da açık her türlü sanatsal etkinliklerde bulunmak, kongre, bienal, festival, sempozyum, çalıştay, seminer, panel, sergi, fuar, konser, resital, şenlik, kermes, geziler, kurslar, eğitim çalışmaları, şenlik, müsamere vb. organizasyonlar yapmak, başka kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek benzer etkinliklere katılmak, yurt içi ve yurtdışı katılıma açık çeşitli ödüllü yarışmalar düzenlemek, ödül ve burs vermek, sanata yönelik kurslar açmak, işletmek, işlettirmek açılmış olan kurslarla işbirliği yapmak, iştirak etmek ve yardımda bulunmak ve yardım almak,
9 - Yurt içi ve yurtdışı ilgili kişi ve kuruluşların yetkilileri ile derneğin amacına uygun araştırma grupları oluşturmak, projeler hazırlamak, önerilen projeleri desteklemek, bu projelerin uygulamaya konması için çalışmak, Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek, vakıf ve kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak, yardımlaşmak,

10 - Dernek amacına uygun olarak Sanat Galerileri, Sanat Atölyeleri, Sanat Müzeleri ve Sanat Kütüphaneleri, Sanat Köyleri açmak, kiralamak, işletmesini yapmak ve yaptırmak,

11 - Dernek Yönetim Kurulu kararı ile yurt içi ve yurt dışından gelecek bilimsel, kültürel, sanatsal değeri yüksek topluluklarla ya da kişilerle birlikte daha önce belirtilen organizasyonları gerçekleştirebilir aynı organizasyonlar ve çalışmalar yapmak için dernek yöneticilerinin yurt içi ve dışı organizasyonlarına katılması nı sağlamak,

12 - Dernek Yönetim Kurulu kararı ile gerekli izinler alınmak kaydı ile yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilir. Yurt içinden ve dışından bağış kabul edebilir, bağış yapabilir, koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir, fon desteği sağlayabilir, sponsor bulabilir, sponsor olabilir. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacı ile iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, sanat atölyeleri, sanat galerileri, sanatsal ürün satış yerleri, e-ticaret siteleri, sergiler açabilir ya da işletebilir. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edebilir. Amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınlarını temin etmek, arşiv oluşturmak, yönetim kurulu ve dernek çalışanlarına sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak büro, demirbaş, kırtasiye, teknik araç gereç temin etmek, ulaşım ve haberleşme imkanı sağlamak,
13 - Amacın gerçekleşmesi için gerek görülmesi durumun da vakıf kurmak, federasyon kurucu üyesi olmak, kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izinler alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.
14 - Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların kamu ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
15 - Dernek Üyelerinin sanatsal ürün ihtiyaçları gibi ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sandık kurmak, gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şubeler ve temsilcilikler açmak,
16 - Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları v.b. gibi ile ortak bir amacı gerçekleştirmek için kanunların ve dernekler için yasaklanmamış amaç ve faaliyetler doğrultusunda platformlar oluşturmak,

17 - Dernek üyeleri ve diğer sanatçılar için sanat atölyeleri kurmak, sergiler açmak, Sanat Galerileri ve Atölyeleri, Sanat Köyleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, kiralamak, kiraya vermek,

18 – Sanat Tarihi alanında toplumu bilinçlendirmek kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek. Sanat Tarihi kapsamına giren konularda çeşitli yayınlar yapmak.

19 - Sanat eserleri ve sanatçılara yönelik yasal düzenlemelerle ilgili Kurum Kuruluş ve Kişiler ile irtibat kurularak telif hakları, sanatçıların sosyal güvenlik hakları gibi konularda hukuki altyapının sağlanmasına katkıda bulunmak,  5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanun ve yönetmeliklerde yer almayan,  yetersiz kalan hakların geliştirilmesi için çaba göstermek, üyelerini yasal hakları konusunda bilgilendirmek, sanatçıların mesleki yasal hakları  ( copy-right, patent v.s) ile ilgili sorunlarını dernek olanakları ile savunmak, sanatçıların  sosyal haklarının sağlanması için girişimlerde bulunmak, üyelerinin sosyal yardım, atölye gibi sorunlarına çözüm bulmak,

20 - Konusu ile ilgili bilirkişilik görevi yapmak,

21 - Dernek faaliyetlerini yürütmek üzere geçici ya da sürekli personel çalıştırabilir. Sanatla ilgili eğitim veren okul ve kurumların öğrencilerine staj imkanı sağlayabilir. Sanat dışındaki diğer alanlar ile Sanat arasında köprü oluşturabilecek etkinlikler, projeler düzenleyebilir.

22 - Dernek amacına ve mevzuata aykırı olmayan diğer faaliyetlerde bulunmak,

 

DERNEĞİN FAALİYET ALANI
Madde  5

Dernek, kültür, sanat, eğitim, sosyal,  alanlarında yurt içinde ve yurt dışında  faaliyet gösterir.

DERNEĞİN AMBLEMİ

Madde  6

Derneğin amblemi, Genel Kurul Kararı ile kabul edilir.

 

ÜYELİK
ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ
Madde  7

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişi üye olmak için Dernek’ ten temin edeceği form ile yazılı müracaat eder, ancak müracaat edilebilmesi için dernek üyesi iki kişi tarafından önerilmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulu tarafından yapılacak kapalı oylama sonucu çoğunluk oyu ile dernek üyeliğine seçilenlere yazılı bilgi verildikten sonra 30 gün içerisinde Dernek Girişi Taahhütnamesi imzalayarak Yönetim Kuruluna veren, giriş ücreti ve aidatını ödeyen gerçek kişiler Derneğe üye olabilir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu şart aranmaz.
Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 ( otuz )  gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibinin üyelik başvurusunun kabul edilmesi halinde Dernek giriş ücretini ve sene sonuna kadarki aylık aidatını bir seferde Dernek Yönetim Kurulu üyelerine alındı belgesi karşılığında elden vermesi veya derneğin belirlediği banka hesabına yatırıldığının belgelendirilmesi halinde bu amaçla tutulacak deftere kayıt edilir ve derneğe üye olmuş olur. Yönetim Kurulu gerekçe göstermeksizin dahi üyelik başvurusunu ret edebilir. Aidatlar senelik olarak her yılın ocak ayında ödenir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyeler Derneğe giriş ücreti ve senelik aidat ödemezler. Genel Kurul gerekli gördüğünde Onursal Üyenin Onursal Üyeliğini iptal edebilir. Onursal Üye isterse derneğe üyede olabilir.

 

ÜYELİK TAAHHÜTNAMESİ
Madde  8

Derneğe üye olmak isteyenlerin adı-soyadı, meslek ve iletişim bilgilerini v.b. yazmak sureti ile verecekleri imzalı bir belgedir. Dernek tarafından verilen matbuu taahhütnameyi ve ekinde bulunanları derneğe verenler, dernek tüzüğünün hükümlerini aynen kabul etmiş ve üye olma teklifinde bulunmuş olurlar.

ÜYELİKTEN ÇIKMA
Madde  9

Hiç kimse dernekte üye olmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.


ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde  10

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller,
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Dernekte verilen görevlerden sürekli kaçmak, çalışmalarda tarafsızlığını

kaybetmek ve etik olmayan davranışlarda bulunmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen her yılın ocak ayında ödenmesi gereken senelik üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
6-Dernek aleyhinde çalışanlar, Dernek çalışmalarında kavga, dedikodu ve fesatlık çıkaranlar,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığından hak iddia edemez. Dernekten çıkarılanlar ve vefat eden üyelerin kendilerine ve varislerine hiçbir şey verilmez.

 

KENDİ ARZUSU İLE AYRILANLARIN YENİDEN DERNEĞE GİRMELERİ
Madde  11 –  Kendi arzuları ile Dernekten ayrıldıktan sonra yeniden Derneğe girmek isteyen üyeler, tüzüğün 7. maddesi hükümlerini yerine getirmek sureti ile  yeniden kaydedilebilir.

 

DERNEK ORGANLARI

Madde  12

 Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1 - Genel Kurul
2 - Yönetim Kurulu
3 - Denetim Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN ŞEKLİ, TOPLANTI ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ
Madde  13

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup;  derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar Genel Merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise Genel Merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin Genel Kurullarında seçilen delegelerden oluşur.


Genel kurul;
1 - Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2 - Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5 inin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj göndermek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü
Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve bir Başkan Vekili ile iki Yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir.
Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin beşte biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Üyelerin kendilerine ait konularda oy hakları yoktur.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan  Başkanı ile Yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

 

 

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ, TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde  14

Genel Kurulda, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, Toplantı Başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
 

Açık oylamada, Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde  15

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1 - Dernek organlarının seçilmesi,
2 - Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3 - Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,
4 - Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5 - Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6 - Dernek tarafından elde edilen gelir ile tüzüğün 4.madde ki amaçlarına uyun kararları vermek,
7 - Yönetim Kurulunca Dernek Çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip tavsiyelerde bulunabilir.
8 - Dernek üye giriş ve aidatları, Genel Kurul tarafından yetki verilerek Yönetim Kurulunca belirlenir. Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
9 - Derneğin vakıf kurması,

10 - Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11 - Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husun da yönetim kuruluna yetki verilmesi
12 - Derneğin fesih edilmesi,
13 - Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
14 - Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarılma hakkında verilen Yönetim Kurulu Kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
15 - Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
16 - Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel Kurul, Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel Kurul, itiraz olduğu takdirde üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ, TOPLANTI USULÜ

Madde  16 –

Yönetim Kurulu, verilen listelerin oylanması sonucu beş asıl ve beş yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Yönetim Kurulu için aday olanlar Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sayman ve Üyelerin asıl ve yedeklerinin isimlerinden oluşan listeyi Genel Kurul Divan başkanına verir.
Başkan Derneğin temsilcisidir, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim Kuruluna ait görevlerin yerine getirilmesinde birinci derecede söz sahibidir. Derneğin ita amiridir. Başkan Yardımcısı, Başkanın bulunmadığı toplantılara Başkanı temsil eder. Sayman, derneğin gelir ve gideri ile ilgili bütün kayıt ve muhasebe işlerine bakar. Aidatların toplanması ile görevlidir. Sekreter, Derneğin yazı işlerini idare eder. Başkan, Yönetim Kurulunun diğer üyelerine yukarıda yazılı asıl görevlerinin dışında başka görevlerde verebilir. Kurucu üyeler Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi olabilirler. Yönetim Kurulu Başkanı üst üste 2 dönemden sonra Yönetim Kurulu Başkanı olamaz.
Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla Başkan tarafından her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda verilen yedek listesinde bir üye Yönetim Kurulunca yapılacak kapalı oylama ve oy çokluğu  ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilir. Yönetim Kurulu en az ayda 1 defa olmak üzere ve 3 (üç) üyeden aşağı olmamak üzere toplanır. Kararlar mevcut üyelerin oy çokluğu ile alınır. İzinsiz ve mazeretsiz üst üste 3 (üç) ve bir yıl içinde 5 (beş) toplantıya katılmayan Kurul üyesinin üyeliği düşer ve yerine yedek listesinden yönetim kurulunca kapalı oylama ve oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilir. Tüzüğe ve yasalara aykırı olan her türlü davranış ve işlemlerden kurul üyeleri şahsen sorumludur.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde  17

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1 - Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına ya da bir üçüncü kişiye yetki vermek,
2 - Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3 - Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak
4 - Yönetim Kurulu ayni ve nakdi borçlanmak, taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek istediğinde Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurulda yetki almak zorundadır.
5 - Gerekli görülen yerlerde şube, temsilcilik açılmasını sağlamak, kurucularına yetki vermek, denetlenmelerini sağlamak,
6 - Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
7 - Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,
8 - Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9 - Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10 - Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11 - Mevzuatın ve Dernek Tüzüğünün kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12 - Mağdur sanatçıların ve eserlerinin haklarını savunmak, mağduriyetleri önleyici çalışmalarda bulunmak, gerektiğinde mahkemelerde müdahil avukat bulundurarak mağdur sanatçının haklarını savunmak,

13 - Derneğin adresi Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir. Bu değişiklik 30 gün içerisinde ilgili birimlere bildirir.
14 -Dernek gelirleri ve yapılacak proje, etkinlik gelirleri ile yeri ve Anadolu Görsel Sanatlar Derneği Yönetim Kurulunca belirlenecek sanat atölyeleri, sanat galerileri, sanat kütüphaneleri, sanat köyleri açmak, lokal, cafe açmak, kiralamak, işletmek, kiraya vermek, işletmeye vermek gibi gelir getirici faaliyetlerde bulunmak,

15 - Yönetim Kurulu Dernek amacına yönelik faaliyetlerine gelir elde etmek için gerek gördüğü takdirde iktisadi teşekküller açmak için İl Dernekler Müdürlüğü ve ilgili tüm kurumlarda işlem yapmaya ve iktisadi teşekkül açmaya yetkilidir.

16 – Dernek olarak yurt içindeki kültür sanat ile ilgili sivil toplum örgütleri ile iletişim halinde olmak, ortak projeler geliştirmek ve uygulamak

17 - Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

 

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ,  GÖREV VE YETKİLERİ
Madde  18

Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.
 

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda verilen listedeki yedek üyelerden biri Yönetim Kurulunca yapılacak kapalı oylama ve  oy çokluğu ile seçilip göreve çağrılması mecburidir.


DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde  19

 Derneğin ve şubelerinin Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetim Kurulu Yönetim Kurulunun hesaplarında, tüzükte yazılı amaçlara ve dernekler kanununa, genel hükümlere, genel muhasebe kurallarına aykırı durumlar tespit ettiği takdirde bir yazı ile Yönetim Kurulunu uyarır. Denetim Kurulu gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

ÇALIŞMA VE İHTİSAS KOMİSYONLARI
Madde  20

Dernek Yönetim Kurulu kararı ile çalışma alanları ve şekilleri belirlenen komisyonlar Dernek bünyesinde ya da şubelerinde kurulabilir, açılanlar kapatılabilir.

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

Madde  21

Genel Kurul kararı ve Yönetim Kurulunca yetki verilecek 3 ( üç ) kişilik kurucular kurulu ile Yurt içinde şubeler açabileceği gibi, Şube açmak için üye olma şartlarını taşıyan en az 3 kişinin Dernek Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu ile de açılabilir. Başvurular 30 gün içinde yazılı olarak cevaplandırılır. Başvurunun kabul edilmesi halinde Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verilir. Derneğin Şubesi açıldığında Dernek Merkezinde kayıtlı bulunan üyelerin kayıtları, en yakın şubelere aktarılır. Şubeye yapılan üyelik müracaatları şube yönetim kurulu tarafından üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde karara bağlanır ve 30 gün içerisinde müracaat sahibine yazıyla bildirilir. Şubeler üyelik ile ilgili bilgileri genel merkeze bildirirler.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde  22

 Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, Dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlardan ötürü kendisinin sorumlu olduğu Dernek iç örgütüdür.


ŞUBE ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER
Madde  23

Şube organları;
1 - Genel Kurul
2 - Yönetim Kurulu
3 - Denetleme Kurulu dur.

Şubelerin çalışması öncelikle ana tüzüğümüzle belirlenen ve burada hükmü bulunmadığı durumlar da ise 5253 sayılı Dernekler Kanunu gereğince yapılır. Dernek Devlet Bütçesinden yardım aldığı takdirde ihtiyaca göre şubelere de yardım yapabilir.

ŞUBE GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ
Madde  24

Şube üye defterine kaydını yaptırmış bulunan asli üyelerin bir araya gelmesi ile teşekkül eder ve üç yılda bir toplanır. Şube Genel Kurulları Merkez Genel Kurulu toplantılarından en az iki ay önceden bitirilmek zorundadır. Genel Merkez organlarına seçilen delegeler şubelerdeki görevlerinden ayrılmış sayılır. Şubeler Genel Merkezde her 50 üye karşılığında 1 delege ile temsil edilir. Şubelerin Yönetim ve Denetim Kurulu Başkanları doğal delegelerdir. Dernek Genel Merkezi şubelerin Genel Kurullarına gözlemci ve danışman olarak temsilci gönderebilir. Şubeler Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde mülki amirliğine ve Dernek Genel Merkezine bildirmek zorundadır. Şubeler Genel Merkez Genel Kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Genel Merkez Genel Kuruluna en son Şube Genel Kurulunda seçilen delegeler katılır ve oy kullanır.


ŞUBE GENEL KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ
Madde  25

Aşağıda yazılı hususlar Şube Genel Kurulunca görüşülüp karara bağlanır.
1 - Şube organlarının seçilmesi,
2 - Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
4 - Gündeme alınması gereken konular hakkında karar vermek,
5 - Genel Merkez delegelerinin seçimini yapmak.( Şubeye kayıtlı üye sayısının 1(bir) den 50(elli) ye kadar olan her üye sayısı için 1(bir) delege seçimi yapılarak üye sayısına göre delege tespiti yapılır )

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
Madde  26

Şubelerde Yönetim Kurulu 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunda bir Başkan 4 Başkan Yardımcısı görev yapar. Şubelerde Denetim Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Şubeler bölgelerinde Şube Yönetim Kurulu Başkanı tarafından temsil edilir. Şubeler Yönetim veya mali bakımdan acze düştüklerinde, Genel Merkez Yönetimi tarafından kapatılarak ilgili makamlara da bildirilir. Gerekli görüldüğü takdirde Genel Merkez Yönetim Kurulunca Şube Yönetim Kurulu azlederek 30 gün içerisinde yenisini yazı ile atayabilir. Şubeler kapandığında tüm mal varlığı Genel Merkeze intikal eder. Şube Yönetim Kurulunda alınan kararlar 15 gün içerisinde Dernek Genel Merkez Yönetim Kuruluna yollanır.

ŞUBE YÖNETİM KURULLARIN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde  27

 Şube Yönetim Kurulları Dernek Tüzüğünün 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapmak, dayanışmayı devam ettirmek, üyelerin ve mağdurların ihtiyaçları ile ilgilenmek, üyelerin dileklerini Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek ve Merkez Yönetim Kurulunca alınacak kararları uygulamak zorundadır. Derneği ilgilendiren bildiri yayımlama, yazılı ve görsel basına açıklamada bulunma, her hangi bir makama yazılı müracaatta bulunma Genel Merkeze bildirilip onay alınmak kaydıyla Dernek adına yapılabilir.

Görevleri,
1 - Şubeyi temsil etmek,
2 - Şubeyi tüzük ve yasalar hükümlerine göre yönetmek, çalışmalar yapmak,
3 - Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,
4 - Yıllık çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider hesabını, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
5 - Şubelerin defter ve dosyalarını tutmak, saklamak,
6 - Olağan ve olağanüstü toplantılardan sonra karar tutanakları ve rapor suretleri hazırlamak ve Genel Merkeze 7 gün içerisinde göndermek zorundadır. Şube Yönetim Kurulları işlerin yürütülmesinden Genel Merkez Yönetim Kuruluna ve Şube Genel Kuruluna karşı sorumludur.
7 -Tüzüğe ve yasalara aykırı olan her türlü davranış ve işlemlerden kurul üyeleri şahsen sorumludurlar.

8 - Şube Yönetim Kurulu kararlarına karşı Genel Merkez Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir.
9- Üç (3) yıllık çalışma raporunun üç (3) adedi Şube Genel Kurul toplantısından 30 gün evvel Genel Merkez Yönetim Kuruluna gönderilir.

ŞUBELERİN BAĞIŞ TOPLAMASI, MADDİ YARDIM TOPLAMASI

Madde  28

Yeterli geliri olan şubeler kendi Yönetim Kurullarının onayın da almak koşulu ile Genel Merkezin göstereceği bir faaliyete maddi yardımda bulunabilir. Şubelerin ayıracakları Genel Merkez payı şube gelirlerinin % 50 sini geçemez. Şubeler hiçbir suretle ayrı alındı belgesi bastırarak kullanamaz, alındı belgesiz tahsilat yapamaz.


ŞUBE DENETLEME KURULU TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ
Madde  29

Şube Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Bu kurul denetleme görevini Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre 1 (bir) yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Genel Merkez Yönetim Kuruluna ve toplandığında Şube Genel Kuruluna sunar. Genel Merkez Denetleme Kurulu şube muamelatını da denetlemeye yetkilidir.


ŞUBENİN ADI VE AMBLEMİ
Madde  30

Şubeler “  Anadolu Görsel Sanatlar Derneği Derneği ........Şubesi şeklinde gösterilir başka bir ad kullanamaz. Şubeler Derneğin amblemi dışında başka bir amblemi kullanamaz.

ŞUBELERİN KAPATILMASI
Madde  31

Şubelerin Dernek Tüzüğü, Dernekler Kanunu ve Genel ve Sosyal Mevzuata ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranışları halinde Genel Merkez Genel Kurulunda oy çokluğu ile kapatılmasına karar verilebilir. Her hangi bir nedenle şube kapanır ya da kapatılırsa şubenin bütün evrakları, parası, mal varlığı, demirbaşı, taşınmazı 15 gün içerisinde Genel Merkeze devredilir.
 

TEMSİLCİLİKLER, KOMİSYONLAR VE BAŞKA ORGANLARIN KURULMASI, GÖREV VE YETKİLERİ
Madde  32

Dernekte başka organlar, temsilcilikler, komisyonlarda kurulabilir ancak bu organlara ve komisyonlara zorunlu organların görev ve yetkileri devredilemez. Bunların çalışma şekli Yönetim Kurulunca belirlenir. Dernek, gerekli gördüğü yerlerde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilik açabilir, Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararı ile temsilci olarak görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik Dernek Genel Kurulunda oy kullanamaz. Temsilcilik görevlileri bağış ve aidat toplayamaz. Şubeler temsilcilik açamaz. Genel Merkez Yönetim Kurulunun yazılı izni ile komisyonlar oluşturabilir. Temsilciliklerin adı  Anadolu Görsel Sanatlar Derneği ….. Temsilciliği şeklinde gösterilir başka ad ve Derneğin amblemi dışında başka amblem kullanamaz, temsilcilikler Genel Merkez Denetleme Kurulu tarafından denetlenirler.

ONUR KURULU
Madde  33

Dernek Tüzüğünün 47. Maddesinde isimleri yazılı Dernek kurucuları hayat boyu daimi Onur Kurulu üyesidir. Kurul Dernekçe düzenlenecek tüm etkinliklerde onur konuğu olarak yer alır.


DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI VE İÇ BORÇLANMA
Madde  34

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1 - Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 100 TL, yıllık olarak ta 60 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2 - Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3 - Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, sergi, kongre, sempozyum, çalıştay, seminer, panel, fuar, kermes, kurs, brifing, anma günleri, şenlik, müsamere, konferans, müzayede,  Dernekçe yapılan süreli süresiz yayınlar, film, çizgi film, eğitim setleri, cd, dvd satışıları, sanatsal malzeme satışları, sanatsal ürünler satışı gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, e-ticaret sitelerinden elde edilecek satış gelirleri
4 - Derneğin mal varlığından, telif, sponsor kuruluşlardan, projelerden, eğitim, yayın gelirleri, bilirkişilik, müzayede ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler,
5 - Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6 - Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar. Dernek üyelerinin sanatsal ürün ihtiyaçları gibi ve diğer mal ve hizmetleri satın alarak satmak suretiyle elde edilen gelirler,
7 - Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubelerin elde ettiği gelirlerin ve üye ödentilerinin % 50 si 6 ( altı ) ayda bir Genel Merkeze gönderilmesi zorunludur. Yeni açılan şubelerden ilk yıl Genel Merkeze para verilmez.
8 - Yukarıda yazılı tüm gelirlerin dernek tüzüğünün 3. maddesinde belirtilen amaç ve faaliyetler için kullanım miktarı ve önceliği Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.
9 - Dernekler mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan, sivil toplum örgütlerinden, dernek, vakıf, federasyon ve tüzel kişilerden aynî ve nakdî yardım alabilir. Bildirim şekli ve içeriği yönetmelikle düzenlenir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.
10 – Dernek gelirlerinin faiz, tahvil, bono, döviz gibi tasarruf fonları ve araçlarında değerlendirilmesinden elde edilen gelirler,

11 - Sanat Galerileri, Sanat Atölyeleri, Sanat Müzeleri, Sanat Kütüphaneleri, Sanat Köyleri kurmak, kiralamak ve işletmekten gelecek gelirler ve ulusal ve uluslar arası sanatsal projelerden gelecek gelirler
12 – Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
13 – Diğer gelirler,BANKA HESABI AÇILMASI ZORUNLULUĞU
Madde  35

Dernek ve şubeleri bankalarda hesap açtırır. Dernek bankalara verecekleri imza sirküleri ile Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin ve Saymanın çift imzası ile para çekebilir. Şubeler Bankaya vereceği imza sirkülerindeki Şube Başkanı ve bir Başkan yardımcısının çift imzasıyla para çekilebilir. Dernek tüm İnteraktif bankacılık hizmetlerinden yararlanır. Şubeler banka hesaplarından para çekmek için Genel Merkezden yazılı izin almak zorundadır.

GİDERLERİN BELGELENMESİ
Madde  36

Derneğin Masraflarının müsbit evrak karşılığında yapılması zorunludur. Bu hususta uygulanacak usulü Yönetim Kurulu karar defterinde tespit eder. Bu müsbit evrak bir sıra numarası takip eder. Giderlerin Derneğin amaçlarına uygun yapılması zorunludur.


DERNEĞİN SANDIK KURMASI
Madde  37

Dernek 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili maddesi gereğince yardım sandığı kurabilir.


 

 

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER
Madde  38 –  Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
&